اتاق فرار چیست؟ اینجا چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟

 

ایده بازی

در دنیای پر از سرگرمی‌های تکنولوژی محور، دور شدن از دنیای مجازی و پرداختن به سرگرمی‌های دست‌جمعی، یکی از کمبود‌هایی است که حس می‌شود. در اتاق فرار ۱۹۲۰، با ایجاد معما و ماجرا‌های جذابی که برای شما تدارک دیده‌ایم، این تجربه را خواهید داشت که پس از ورود به اتاق‌ها و دور شدن از تمام ابزار‌های کمکی، به این فکر می‌کنید که چگونه از اینجا خارج شویم. هیجانی که تجربه خواهید کرد، تکرار نشدنیست.
 

ایده بازی

در دنیای پر از سرگرمی‌های تکنولوژی محور، دور شدن از دنیای مجازی و پرداختن به سرگرمی‌های دست‌جمعی، یکی از کمبود‌هایی است که حس می‌شود. در اتاق فرار ۱۹۲۰، با ایجاد معما و ماجرا‌های جذابی که برای شما تدارک دیده‌ایم، این تجربه را خواهید داشت که پس از ورود به اتاق‌ها و دور شدن از تمام ابزار‌های کمکی، به این فکر می‌کنید که چگونه از اینجا خارج شویم. هیجانی که تجربه خواهید کرد، تکرار نشدنیست.
 

ایده بازی

در دنیای پر از سرگرمی‌های تکنولوژی محور، دور شدن از دنیای مجازی و پرداختن به سرگرمی‌های دست‌جمعی، یکی از کمبود‌هایی است که حس می‌شود. در اتاق فرار ۱۹۲۰، با ایجاد معما و ماجرا‌های جذابی که برای شما تدارک دیده‌ایم، این تجربه را خواهید داشت که پس از ورود به اتاق‌ها و دور شدن از تمام ابزار‌های کمکی، به این فکر می‌کنید که چگونه از اینجا خارج شویم. هیجانی که تجربه خواهید کرد، تکرار نشدنیست.
 

ایده بازی

در دنیای پر از سرگرمی‌های تکنولوژی محور، دور شدن از دنیای مجازی و پرداختن به سرگرمی‌های دست‌جمعی، یکی از کمبود‌هایی است که حس می‌شود. در اتاق فرار ۱۹۲۰، با ایجاد معما و ماجرا‌های جذابی که برای شما تدارک دیده‌ایم، این تجربه را خواهید داشت که پس از ورود به اتاق‌ها و دور شدن از تمام ابزار‌های کمکی، به این فکر می‌کنید که چگونه از اینجا خارج شویم. هیجانی که تجربه خواهید کرد، تکرار نشدنیست.
 

آخرین بازی‌ها

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید